VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.timein.sk

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho:

Predávajúci: 

Time In s.r.o.

so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

ICO: 52 743 578, DIČ:2121147138, IČ DPH: SK2121147138

v mene spoločnosti konajú konatelia: Petr Gulenko / Anton Ventals,

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 142215/B,

IBAN: SK87 1100 0000 0029 4311 2410

e-mail: mail@timein.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58 27 21 72, 02/58 27 21 04

http://www.soi.sk

 

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť, ako spotrebiteľ prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Odlišné  dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa.

 

I. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Objednať tovar môže kupujúci pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení tovaru, požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. tým, že nezašle potvrdenie objednávky kupujúcemu.

4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci z objektívnych dôvodov splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.

5. V prípade, že je tovar po zadaní objednávky nedostupný, predávajúci bude informovať kupujúceho o akomkoľvek zdržaní, čiastočnej dodávke alebo zrušení produktu.

6. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.

7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

8. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim bude uskutočňovaná prednostne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailových správ.

10. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto všeobecných obchodných podmienkach,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok,

j) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto všeobecných obchodných podmienok,

k) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku týchto všeobecných obchodných podmienok,

l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval v reklamačnom poriadku týchto všeobecných obchodných podmienok,

m) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach,

o) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

 

II. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a uhradiť kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru.

2. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

3. Všetky oznámenia predávajúceho súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo uvedenú
v objednávke.

 

III. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u v katalógu tovarov internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

IV. Darčekové poukazy a zľavové kódy

1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytované predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

2. Ak nie je predávajúcim výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy nie je možné uplatňovať opakovane a nie je možné ich vzájomne kombinovať. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať na už zľavnený tovar, ibaže predávajúci výslovne uvedie inak.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami.

4. Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba v termíne pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

5. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

6. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami predávajúceho vzťahujúcich sa na ich použitie, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený predávajúcim.

 

V. Zákaznícky účet - registrácia

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

VI. Platobné podmienky

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5. Predávajúci vystaví na úhradu kúpnej ceny kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad bude priložený k dodávanému tovaru alebo bude zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

VII. Dodanie tovaru

1. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke.

2. Spôsob dopravy a náklady na dodanie tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim.

3. Predávajúci odosiela tovar čo najskôr, ak je tovar na sklade u predávajúceho, najneskôr do 30 dní pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, inak v závislosti od dostupnosti tovaru a krajiny doručenia objednávky. Pri bezhotovostnom prevode predávajúci posiela tovar až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu bez spísania záznamu o rozsahu a povahe vady preberanej zásielky kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

6. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

9. Predávajúci má právo na náhradu škody, v prípade že kupujúci objednaný tovar neprevzal. Náhrada škody pozostáva najmä z dopravných nákladov a s tým spojených poplatkov, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať ušlý zisk.

 

VIII. Podmienky používania e-kníh a audiokníh na stiahnutie

1. Kupujúcim ako koncový používateľ elektronického obsahu odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy a/alebo audioknihy na stiahnutie(„ďalej len e-kniha“) vyjadruje súhlas s nižšie uvedenými podmienkami používania e-kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu predávajúceho. 

2. Na internetovej stránke obchodu predávajúceho je zverejnený zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie e-kníh. Predávajúci neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť obsahu e-kníh na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci berie na vedomie, že pre používanie e-knihy môže byť nevyhnutná registrácia jeho osobných údajov, resp. určenie identifikačného mena.

3. Predávajúci sprístupní kupujúcemu elektronický obsah e-knihy po úplnom uhradení kúpnej ceny. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu e-knihy cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru.

4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej jej poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky na e-knihu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah e-kníh je chránený Autorským zákonom. Kupujúci nemôže používať elektronický obsah e-knihy pre akýkoľvek protizákonný účel. Kupujúci je v rámci poskytnutej nevýhradnej licencie oprávnený prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah bez obmedzenia počtu, výlučne len pre svoje osobné a nekomerčné použitie. Kupujúci nie je oprávnený predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, modifikovať alebo iným a akýmkoľvek spôsobom nakladať s e-knihou. Kupujúci bol poučený, že e-knihy sú chránené proti nelegálnemu vyhotovovaniu kópií osobitným šifrovaním prostredníctvom DRM technológie.

6. V prípade porušenia týchto podmienok práva kupujúceho z používania e-knihy budú automaticky ukončené bez upozornenia, pričom kupujúci je povinný ukončiť akékoľvek používanie e-knihy a predávajúci je oprávnený zamedziť prístup kupujúceho k elektronickému obsahu e-knihy bez povinnosti vrátenia kúpnej ceny.

 

IX. Odstúpenie od zmluvy

Formulár k odstúpeniu od zmluvy

Zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je, okrem iného:

- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

5. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, avšak predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá späť. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky na účet kupujúceho a iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

9. Pokiaľ kupujúci zašle tovar predávajúcemu aj napriek tomu, že nesplnil zákonné podmienky na odstúpenie od zmluvy, tovar nebude prijatý, prípadne bude na náklady kupujúceho odoslaný naspäť.

Zo strany predávajúceho:

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z najmä z nasledujúcich dôvodov:

·         ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v jej celkovej výške ani v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,

·         ak kupujúci neprevezme objednaný tovar,

·         z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.

Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o odstúpení prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

11. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľ objednaného tovaru prevádzkovateľovi výrazne zmenil ceny, alebo ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzn. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

12. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

X. Práva z vadného plnenia – reklamačný poriadok

Objednaním tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Reklamácie sa riadia zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom zákon č. 40/1964 Zb. a nižšie uvedenými ustanoveniami.

Reklamačný formulár

1. Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad.

2. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

4. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

5. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

6.. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,

c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými
v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

d) vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

9. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar.

10. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

11. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu e-mailom, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dávajú predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

12.  Zabalený reklamovaný tovar musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), reklamačný formulár, v ktorom bude podrobný popis vady a kontaktné údaje kupujúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie uplatňuje. K reklamačnému formuláru je kupujúci povinný priložiť doklad o kúpe resp. faktúru. Ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii. 

13. Miesto pre uplatnenie reklamácie je adresa predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

15. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Spôsob vybavenia reklamácie

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje: odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, alebo odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej ceny kupujúcemu. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného formulára s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

13. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Súčinnosť kupujúceho

1. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. oprávnenej osobe vybavujúcej reklamáciu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu.

2. Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

3. Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do 30 dní od vyrozumenia o jej vykonaní.

 

XI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenou na diaľku. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €.

2. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 

XII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov - predávajúci:

Time In s.r.o., so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

ICO: 52 743 578,

kontakt: mail@timein.sk

 1. Predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy získava od kupujúceho jeho osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky (predovšetkým meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, tel. kontakt, predmet objednávky, fakturačné údaje). Pokiaľ sa kupujúci resp. zákazník predávajúceho registruje na webovej stránke internetového obchodu, je povinný uviesť svoje osobné údaje.

2. Bez poskytnutia daných osobných údajov predávajúci nemôže uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu a plniť z nej. Na poskytnutie týchto údajov pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas kupujúceho. Právny základ spracúvania osobných údajov je uzatvorená zmluva. Na základe tejto uzatvorenej zmluvy predávajúci môže následne zasielať kupujúcemu ponukové e-maily (newsletter) – právnym základom je oprávnený záujem predávajúceho, a to až do odhlásenia sa kupujúceho z odoberania newslettera.

3. Zákazník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odoberaniu noviniek (newsletter) aj bez uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom následne predávajúci spracúva osobné údaje zákazníka na základe súhlasu dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov prevádzkovateľa. Osobné údaje za týmto účelom môže prevádzkovateľ spracovávať do odhlásenia sa zákazníka z odoberania newslettera.

4. Predávajúci je oprávnený za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy poskytovať osobné údaje kupujúceho napr. prepravným spoločnostiam, zmluvným stranám zabezpečujúcim prevádzku internetového obchodu, subjektu zabezpečujúcemu účtovníctvo prevádzkovateľa, správcovi dane, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod. Nie je úmyslom spracovávať osobné údaje mimo krajín EÚ.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

6. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy, resp. počas doby registrácie zákazníka na webovej stránke, následne na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, je oprávnená v zmysle článku 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
č. 2016/679 - GDPR): požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, prenosnosť svojich osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov). Pre uplatnenie vyššie uvedených práv (okrem podania sťažnosti), kontaktujte, prosím, predávajúceho.

Používanie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a obsah. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku a trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo dokým ich nevymažete. Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky, napríklad cookies využívame na zapamätanie si prihlásenia zákazníka do svojho konta. Cookies si zákazník môže nastaviť vo svojom prehliadači, môže ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z prehliadačov. Na zablokovanie ukladania cookies vo svojom prehliadači, v jeho nastaveniach, môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. 


XIII. Záverečné ustanovenia

1. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný prvok, tak zmluvné strany si dohodli, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  22.01.2022.