Podmienky používania e-kníh a audiokníh na stiahnutie

 

1. Kupujúcim ako koncový používateľ elektronického obsahu odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy a/alebo audioknihy na stiahnutie(„ďalej len e-kniha“) vyjadruje súhlas s nižšie uvedenými podmienkami používania e-kníh poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu predávajúceho.

2. Na internetovej stránke obchodu predávajúceho je zverejnený zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie e-kníh. Predávajúci neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť obsahu e-kníh na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci berie na vedomie, že pre používanie e-knihy môže byť nevyhnutná registrácia jeho osobných údajov, resp. určenie identifikačného mena.

3. Predávajúci sprístupní kupujúcemu elektronický obsah e-knihy po úplnom uhradení kúpnej ceny. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu e-knihy cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru.

4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej jej poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky na e-knihu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah e-kníh je chránený Autorským zákonom. Kupujúci nemôže používať elektronický obsah e-knihy pre akýkoľvek protizákonný účel. Kupujúci je v rámci poskytnutej nevýhradnej licencie oprávnený prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah bez obmedzenia počtu, výlučne len pre svoje osobné a nekomerčné použitie. Kupujúci nie je oprávnený predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, modifikovať alebo iným a akýmkoľvek spôsobom nakladať s e-knihou. Kupujúci bol poučený, že e-knihy sú chránené proti nelegálnemu vyhotovovaniu kópií osobitným šifrovaním prostredníctvom DRM technológie.

6. V prípade porušenia týchto podmienok práva kupujúceho z používania e-knihy budú automaticky ukončené bez upozornenia, pričom kupujúci je povinný ukončiť akékoľvek používanie e-knihy a predávajúci je oprávnený zamedziť prístup kupujúceho k elektronickému obsahu e-knihy bez povinnosti vrátenia kúpnej ceny.