Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov - predávajúci:

Time In s.r.o., so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

ICO: 52 743 578,

kontakt: mail@timein.sk

 1. Predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy získava od kupujúceho jeho osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky (predovšetkým meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, tel. kontakt, predmet objednávky, fakturačné údaje). Pokiaľ sa kupujúci resp. zákazník predávajúceho registruje na webovej stránke internetového obchodu, je povinný uviesť svoje osobné údaje.

2. Bez poskytnutia daných osobných údajov predávajúci nemôže uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu a plniť z nej. Na poskytnutie týchto údajov pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas kupujúceho. Právny základ spracúvania osobných údajov je uzatvorená zmluva. Na základe tejto uzatvorenej zmluvy predávajúci môže následne zasielať kupujúcemu ponukové e-maily (newsletter) – právnym základom je oprávnený záujem predávajúceho, a to až do odhlásenia sa kupujúceho z odoberania newslettera.

3. Zákazník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odoberaniu noviniek (newsletter) aj bez uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom následne predávajúci spracúva osobné údaje zákazníka na základe súhlasu dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov prevádzkovateľa. Osobné údaje za týmto účelom môže prevádzkovateľ spracovávať do odhlásenia sa zákazníka z odoberania newslettera.

4. Predávajúci je oprávnený za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy poskytovať osobné údaje kupujúceho napr. prepravným spoločnostiam, zmluvným stranám zabezpečujúcim prevádzku internetového obchodu, subjektu zabezpečujúcemu účtovníctvo prevádzkovateľa, správcovi dane, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod. Nie je úmyslom spracovávať osobné údaje mimo krajín EÚ.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

6. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy, resp. počas doby registrácie zákazníka na webovej stránke, následne na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, je oprávnená v zmysle článku 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
č. 2016/679 - GDPR): požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, prenosnosť svojich osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov). Pre uplatnenie vyššie uvedených práv (okrem podania sťažnosti), kontaktujte, prosím, predávajúceho.

Používanie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a obsah. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku a trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti alebo dokým ich nevymažete. Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky, napríklad cookies využívame na zapamätanie si prihlásenia zákazníka do svojho konta. Cookies si zákazník môže nastaviť vo svojom prehliadači, môže ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z prehliadačov. Na zablokovanie ukladania cookies vo svojom prehliadači, v jeho nastaveniach, môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača.